Algemene voorwaarden van de huurovereenkomst

Algemeen:

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het afsluiten van een huurovereenkomst m.b.t. chalet BosHuys, gelegen te La Boverie 293 8976 Rendeux.

Wanneer de huurder de chalet boekt, verklaart de huurder akkoord te zijn met onderstaande huurvoorwaarden.

Reservatie/ Boekingen:

Gebeuren via de website

www.chaletboshuys.be

Elke boekingsaanvraag wordt per e-mail bevestigd door de eigenaar.

Binnen 4d na verzending van onze bevestigingsmail dient u het voorschot van 100€ (u mag ook het totale bedrag) te storten op rek. Crelan BE02 1030 7794 6440 NICABEBB. Dit geldt voor boekingen meer dan 30d. voor aankomstdag.

Bij een boeking minder dan 30d. voor aankomstdag vragen wij u het volledige bedrag betalen over te maken binnen de 4d.

Het saldo dient uiterlijk 30d voor aankomstdag op diezelfde rek. te zijn overgemaakt.

Na ontvangst van het volledige bedrag, sturen we u een e-mail toe, waarna de reservatie

definitief is. Hiermee kunt u zich aanbieden aan de ‘Acceuil Locations Club La Boverie’  (open 10u-22u).

Zij handelen het verdere verloop van uw verblijf en de administratieve kant af.

Hier wordt ook een waarborg van CASH €100 betaald. Deze wordt u terugbetaald bij vertrek, mits aftrek van de elektriciteitskosten en mogelijke schade/verlies. Indien de waarborg onvoldoende blijkt, verbindt de huurder zich ertoe de opleg te betalen.

Verbruik elektriciteit = per kW: € 0,60 (dag en nacht). De elektriciteit meter bevindt zich aan de terras achteraan. Heeft u de meterstand bij aankomst niet zelf genoteerd, dan neemt de ‘acceuil locations’ de eindstand van de vorige huurder.

Bij niet tijdige betalingen van voorschot en/of saldo is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode te annuleren. Het voorschot zal dan ingehouden worden als annuleringskost.

Een boeking blijft ‘in behandeling’ tot zolang het voorschot/totale bedrag niet is ontvangen met een maximumperiode van 7d.

Annuleren:

Een annulatie wordt enkel aanvaard via mail gericht aan chaletboshuys@gmail.com.

In ander geval blijft het volledig saldo verschuldigd.

Bij een rechtsgeldige annulatie is er een vergoeding verschuldigd als volgt:

* bij annulatie meer dan een maand voor aanvang van het verblijf blijft het voorschot van 100€ ingehouden

* bij annulatie minder dan één maand voor aanvang van het verblijf wordt 50% van het
totaalbedrag ingehouden.

* bij annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf wordt 100% van het
totaalbedrag ingehouden.

* bij annulatie kan op geen enkele wijze aanspraak gemaakt worden op een compensatie.

Bij vroegtijdig vertrek of laattijdige incheck is er geen prijsvermindering verschuldigd.

Het optreden van onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen waarvoor wij als verhuurder niet verantwoordelijk zijn (vb. overmacht, oorlog, natuurramp, pandemie, staking) belet niet dat de bepalingen van het annuleringsbeleid volledig worden toegepast.

Verblijf:

De regels van het domein La Boverie worden bij aankomst aan de ‘acceuil locations Club La Boverie’ aan de huurder afgegeven en dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

De verhuurder/eigenaar heeft het recht om,  in geval van niet-naleving van deze regels of huidige algemene verkoopsvoorwaarden, of in geval van wanprestatie door de huurders, dehuurder en alle aanwezigen de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen (dus direct uit

de vakantiewoning te zetten) zonder enig recht op vergoeding of terugbetaling van de reeds

betaalde bedragen. De volledige waarborg zal ingehouden worden. Tevens kan er een bijkomende schadevergoeding geëist worden. De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of gebeurlijke ongevallen die tijdens de huurperiode worden opgelopen.

Er is een maximum van 6 slapende personen die niet mag overschreden worden (reglement Waals Gewest ivm brandveiligheid)

Geen enkele klacht zal in behandeling genomen worden, indien er binnen 24u, na het in bezit

nemen van de chalet of nadat er zich iets ernstig heeft voorgedaan tijdens het verblijf geen telefonische melding is geweest, gevolgd door een e-mail (chaletboshuys@gmail.com) en/of aangetekend schrijven (Fam. Huys – Violierstraat 61 te 8000 Brugge).

Huisdieren:

Er zijn max. 2 honden toegelaten, behoudens anders werd overeengekomen tussen beide partijen. Hierbij dienen volgende regels gerespecteerd te worden:

* De huisdieren worden niet alleen achtergelaten in de vakantiewoning, behalve als ze inhun bench kunnen blijven. Dit om te voorkomen dat de dieren in een voor zich vreemde omgeving door schrik overvallen worden waarbij de kans bestaat dat het interieur
beschadigd wordt.

* De huisdieren maken geen gebruik van de bedden, zetels, douche of bad van de vakantiewoning.

* Gelieve de honden te laten opdrogen of af te drogen na een wandeling, voor ze de chalet opnieuw betreden.

* Het terras is geen honden toilet. Hou die hondenpoepvrij aub.

Bij aankomst:

De huurder aanvaardt dat het goed zich in goede staat bevindt. Bij vaststelling van enige schade of verdwenen zaken bij aanvang van de huur, heeft de huurder de verplichting dit onmiddellijk (binnen 24u) te melden aan de ‘acceuil Locations Club La Boverie’?

Indien de huurder geen opmerkingen maakt bij aanvang van de huur, zal alle schade of verdwenen zaken welke de verhuurder vaststelt na het einde van de huur, onweerlegbaar vermoed worden als schade of verlies te zijn veroorzaakt door de huurder.

Mocht de huurder merken dat de chalet niet naar behoren werd gepoetst: graag direct de ‘acceuil Locations Club La Boverie’ op de hoogte brengen.

Roken in de chalet is NIET toegelaten – op het terras staat een stenen ‘BosHuys’ asbak.

Tijdens het verblijf:

De contactpersoon wordt verantwoordelijk geacht voor het voltallige gezelschap die in de

chalet verblijft.

De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en verbindt zich om de huurwoning met de vereiste zorg te bewonen, met inachtneming van de rust voor de omgeving. De huurder en zijn reisgenoten zullen zich als goede huisvader gedragen en zullen tijdens het verblijf de vakantiewoning behouden tegen brand, vorstschade, inbraak, enz.

De huurder heeft gratis de beschikking over een WIFI 4G-netwerk. Deze is voorzien op
‘normaal’ internetverkeer. Streamen lukt bij normaal gebruik (lees : geen 4K streams, of hele dag door Netflix gebruiken).

Keuken-, bed- en badlinnen dienen door de huurder zelf voorzien te worden.

Bij vertrek:

De huurder verbindt er zich toe eventuele schade (breuk van materiaal of verlies) toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten (ook bezoekers) onmiddellijk bij zijn vertrek aan de receptie te melden en deze na onderhandeling te vergoeden, op voorleggen van een factuur of aankoopbewijs. Mocht u een glas of iets kleins breken, geen nood kan gebeuren, maar graag een e-mail naar chaletboshuys@gmail.com zodat dat wij dit tijdig kunnen aanvullen voor de volgende huurders.

Volgende zaken dienen door de huurder bij vertrek in orde gebracht te zijn:

  • Ijskast, vaat en alle binnendeuren open laten aub.
  • BBQ rooster reinigen (mag in vaat).
  • Graag de chalet bezemschoon achterlaten.
  • Vuilzakken in container boven op parking – geen sortering nodig.
  • Enkel glas in glasbak bij verlaten domein aan rechterkant (beeld Sainte-Bernadette).
  • Indien melding op klavier de pelletkachel asvrij maken (enkel met toegewezen asstofzuiger in berging buiten).
  • Beschermingshoezen van de matrassen en kussens OP het bed laten aub.

Wij rekenen op ieders medewerking hierin. Een leuke vakantie start met een propere chalet.

Bij klachten kunnen bijkomende kosten voor extra poetsen aangerekend worden.

Extra pellets kunnen worden aangekocht aan de receptie. Het is enkel toegestaan om pellets te gebruiken als brandstof voor de kachel. De gebruiksaanwijzing voor de kachel kunt u vinden in de chalet.

Bevoegdheid:

Bovenstaande “Algemene Voorwaarden” zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving. In
geval van geschil tot de inhoud, uitvoering of interpretatie van het huurcontract zullen enkel
de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd zijn. Beide partijen verklaren zich akkoord dat, in geval van een geschil, zij de huurvoorwaarden en tegenstelbaarheid van deze “Algemene Voorwaarden” inzake de terbeschikkingstelling NIET zullen aanvechten.

Privacy:

Mevr. Stefanie Bostyn en Mevr. Sabine Huys hebben uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van de verhuur van een chalet BosHuys, gelegen te La Boverie 293 8976 Rendeux. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor het verhuren van de chalet. U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens; een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; een verzoek tot overdracht van uw gegevens; een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan mevr. Stefanie Bostyn en mevr. Sabine Huys via deze contactgegevens: Mevr. Stefanie Bostyn en Mevr. Sabine Huys, wonende te 8000 Brugge, Violierstraat 61,
chaletboshuys@gmail.com. Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

U kan onze volledige privacyverklaring via deze link terugvinden.

© chalet BosHuys 2024. All Rights Reserved